پروژه مسکونی آقای ترنج

محدوده: آمل, اسپه کلا

مجری پروژه: خانه هوشمند برق آسا