پروژه آپارتمان هوشمند مهندس خرم نژاد

محدوده: منطقه 22

مجری پروژه: خانه هوشمند فرتاک