پروژه مسکونی آقای جعفری

محدوده: آمل, گیلانده

مجری پروژه: خانه هوشمند برق آسا