پروژه مسکونی آقای روزبه

محدوده: آمل, کمربندی هراز

مجری پروژه: خانه هوشمند برق آسا