پروژه مسکونی آقای صداقت

محدوده: آمل, خیابان امام رضا

مجری پروژه: خانه هوشمند برق آسا