پروژه مسکونی مهندس رشیدی

محدوده: نوشهر

مجری پروژه: خانه هوشمند پویان صنعت