قالب وردپرس

کارخانه smart home G4

سیستم هوشمند چیست؟
ساختمان هوشمند، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ، ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وﻓﻖ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫد.