پروژه تریپلکس آقای مرادی

محدوده: آمل,  امام خمینی

مجری پروژه: خانه هوشمند برق آسا