پروژه دوبلکس آقای اسکیان

محدوده: آمل , امام خمینی

مجری پروژه: خانه هوشمند برق آسا